Zoznam schválených projektov – podaných v roku 2019

Dňa 25.6.2020 schvaľovacie grémium Subkomisie KBS pre katolícke školy, na základe bodového hodnotenia koordinátora programu, zástupcov zriaďovateľov a Rady pre rodinu KBS, schválilo zoznam podporených projektov cirkevných materských škôl. Tento zoznam si môžte stiahnuť na tejto stránke, v sekcii „Na stiahnutie„. Prijímateľom odporúčame, aby začali s realizáciou projektu až po podpise zmluvy o pridelení dotácie, uzatvorenej medzi prijímateľom a KBS, ktorá dáva právnu istotu. Bolo schválených 14 projektov. Keďže Renovabis sumu alokovanú na rok 2020 posiela na 2 splátky, bude potrebné aj projekty vyplatiť po skupinách, kde prvá várka by mala mať predpoklad realizácie v priebehu 3.-4.kvartálu 2020 a druhá várka koncom roka 2020 (resp. na prelome rokov 2020/2021). Zmluvy pre 1.várku projekty by sme chceli rozposlať v priebehu júla 2020.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu Renovabis